Voor alle diensten geleverd door Aurora Concepts Academy gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aurora Concepts, een onderneming van Donata van der Rassel, gevestigd te Haarlem, KvK-nummer 62624660, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Aurora Concepts.
 2. De persoon die aan een cursus deelneemt wordt aangeduid als cursist.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Aurora Concepts zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens cursist content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Aurora Concepts waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Aurora Concepts heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Aurora Concepts in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Klachten

 1. Cursist is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Aurora Concepts, door een e-mail te versturen naar info@aruora-concepts.com.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de cursist geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Aurora Concepts streeft ernaar binnen een werkdag een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 4 – Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Aurora Concepts is gevestigd, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 5 – Aanbod

 1. Aurora Concepts kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de cursist kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de cursist.

Artikel 6 – Prijsstelling en betalingen

 1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 3. Cursist verkrijgt pas toegang tot de cursus na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, mits anders staat aangegeven.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Aurora Concepts heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen.
 5. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Aurora Concepts gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
 6. Indien de cursist in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de cursus ontzegd.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Aurora Concepts voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat cursist met aankoop beoogde.
 2. Doordat de diensten van Aurora Concepts online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. Een cursus is slechts met één emailadres, ofwel een zakelijk ofwel persoonlijk account, te volgen.
 4. Aurora Concepts behoudt te allen tijde het recht om een cursist te weigeren.
 5. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus kunnen van tijd tot tijd wisselen. Aurora Concepts is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 8 – Informatieverstrekking

 1. Cursist stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Aurora Concepts.
 2. Cursist staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Cursist vrijwaart Aurora Concepts voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt cursist niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van cursist.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid schade

 1. Aurora Concepts is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Cursist blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content.
 3. In het geval dat Aurora Concepts een schadevergoeding verschuldigd is aan cursist voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Aurora Concepts in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 4. Cursist vrijwaart Aurora Concepts tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Aurora Concepts alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. Het is cursist tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Aurora Concepts is in een dusdanig geval gerechtigd cursist te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
 4. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Aurora Concepts. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 5. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang Aurora Concepts bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Aurora Concepts kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.

Artikel 11 – Communicatie

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cursist wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Tijdens deelname aan een cursus kunnen cursisten bij sommige cursussen onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De cursist verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Aurora Concepts.
 3. Het staat Aurora Concepts te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. Aurora Concepts behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 12 – Inhoud en duur cursus

1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zolang de content beschikbaar wordt gesteld.
2. Cursist behoudt toegang tot de inhoud van de cursus voor de looptijd zoals beschreven op de website, waarna toegang wordt ontzegd, tenzij anders is overeengekomen. Cursist is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.
3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

Artikel 13 – Wijziging en annulering

1. Cursist ontvangt na aankoop toegang tot de cursus zodra de cursus start. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor cursist niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Cursist heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer cursist kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die cursist redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Aurora Concepts.
2. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien de koper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan info@aurora-concepts.com aangegeven te worden.
3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Aurora Concepts de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Aurora Concepts maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan cursist en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de cursist zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de cursist op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.